Partiprogram

Roslagspartiet är Österåkers enda lokala parti. Partiets syfte är att utifrån ett mittfältspolitiskt perspektiv fokusera på och tillvarata kommuninvånarnas intressen i lokala, kommunala sakfrågor.

SKOLAN

Österåkers lärarkår tillhör landets högst betalda. Trots detta tillhör elevernas kunskapsnivå landets lägsta. Roslagspartiet vill på olika sätt effektivisera skolverksamheten genom att:

 • Introducera prestationsavtal mellan föräldrar/elev och skola
 • Skapa fungerande regler/mål och uppföljning för studieverksamheten, främst i tidig ålder
 • Vidareutbilda lärarkåren avseende pedagogik och psykologi
 • Inrätta fler speciallärartjänster för elever med särskilda behov
 • Tillförsäkra elever med särskilda behov resurser utifrån individuella bedömningar
 • Skapa ändamålsenliga skollokaler

TRAFIKEN

Huvudorten Åkersberga lider idag av en uttalad ”trafikinfarkt”. De åtgärder som hittills vidtagits löser inte långsiktigt det bekymmersamma trafikläget. Roslagspartiet vill skapa permanenta och framtidssäkrade trafiklösningar genom att:

 • Införa minst 1 P-plats per nybyggd bostad
 • Öka antalet P-platser för infartsparkering med minst 300
 • Skapa en fyr-filig vägsträckning från Söralidsvägen till Rosenkälla
 • Försvara reservatet som skapats för kommande trafiklösningar förbi Åkersberga
 • Förlänga cykelbanan från Isättravägen till Ljusterö färjeläge och torg

NÄRINGSLIVET

Österåker behöver fler lokala arbetsplatser. Kommunen fungerar idag som sovstad och förser närliggande kommuner med arbetskraft. Roslagspartiet vill skapa fler lokala arbetstillfällen och minska utpendlingen genom att:

 • Aktivera marknadsföringen av Österåker som ”företagarvänligt”
 • Inventera all tillgänglig mark som kan användas till företagsamhet
 • Skapa attraktivare villkor för nyetablering av företag
 • Etablera en aktiv sambandscentral för intresserade företag

HYRESBOSTÄDER

Åkersberga växer i rask takt. Tusentals nya bostäder är planerade för den kommande 10-årsperioden, men andelen hyresbostäder är, och tycks förbli, en försummad ingrediens i vårt växande samhälle. Roslagspartiet vill på olika sätt stimulera och styra byggandet av fler, och billigare hyresrätter genom att:

 • Kräva att byggföretagen kvoterar andelen hyresbostäder
 • Stimulera byggandet av billigare hyresrätter genom att ge fler byggföretag möjlighet konkurrera om projekten
 • Skapa möjligheter för kommunen att erbjuda markarrende/tomträtt i stället för att sälja marken till byggföretagen
 • Ge Armada i uppdrag att bygga hyresrätter finansierade genom ombildning av äldre hyresrätter, i behov av renovering, till bostadsrätter

ÄLDREVÅRDEN

Antalet äldre stiger även i Österåker, och därmed ökar också ansvaret och kraven på att kommunens seniorer ska få den service och omvårdnad de har rätt till. Roslagspartiet vill förbättra och modernisera servicen genom att:

 • Kräva att all matlagning sker lokalt och i möjligaste mån med närproducerade råvaror
 • Erbjuda friskvårdsprogram, finansierat av en ”aktivitetspeng” för alla 65+ och tillsätta en kommunal friskvårdskonsulent som organiserar verksamheten
 • Öka budgetanslaget och öka antalet personal för att skapa en mänskligare, tryggare och bättre fungerande åldringsvård och hemtjänst
 • Garantera en acceptabel kompetensnivå för personal, både vårdkompetens och vid behov språkkompetens
 • Stimulera byggandet av serviceboenden som ett steg mellan eget boende och särskilt boende

UTMANARRÄTTEN

Rätten att utmana kommunal verksamhet ger aktörer utanför den befintliga, kommunala verksamheten en möjlighet att erbjuda sina tjänster som ett komplement eller alternativ. Roslagspartiet vill precisera denna möjlighet genom att:

 • Kommunen alltid ska bibehålla minst 25% av inflytandet vid upphandling av kommunal kärnverksamhet
 • Kommunen skall alltid behålla minst 10% av kärnverksamheten i egen regi
 • Skapa tydliga krav, planer och kontrollrutiner för upphandlad verksamhet